Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Trustindex Informatikai Kft. (székhely: 1133 Budapest, Kárpát utca 37., cégjegyzékszám: 01-09-321804, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 26281186-2-41) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A www.trustindex.io oldalon történő böngészés és regisztráció során a felhasználók személyes adatokat adhatnak meg, melyeket Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) és A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”) alapján kezelünk.

2. Használt fogalmak meghatározása

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: „érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

3. Az adatkezelő megnevezése

Trustindex Informatikai Kft. (székhely: 1133 Budapest, Kárpát utca 37., cégjegyzékszám: 01-09-321804, adószám: 26281186-2-41, telefon: +36 (1), e-mail: support@trustindex.io, webes elérhetőség: www.trustindex.io, a továbbiakban: adatkezelő)

Az adatkezelő köteles meghatározni a tevékenysége során elkért adatok körét, azok kezelési célját, és annak időtartamát, valamint az adatkezelés egyéb lényeges feltételeit a 5. számú pontban leírtak szerint.

Az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem kötelezett adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

4. Az adatok megadásának joga

4.1. Személyes adatok gyűjtése

Személyes adatok megadására senki nem kötelezhető, az minden esetben önkéntes alapon történhet. Fontos azonban, hogy ennek elmaradása esetén nem tud megvalósulni az adatkezelő szolgáltatási tevékenység. A személyes adatok kezelésének részletes esetei az 5. fejezetben olvashatóak.

4.2. Weboldal használatával összefüggésben gyűjtött adatok (egyéb célú adatkezelés)

Adatkezelő a weboldalán sütiket használ a felhasználói élmény növelése, és személyre szabott hirdetési lehetőségek biztosítása érdekében. Az alábbi linken láthatók a honlapon használt sütik, felhasználási céljuk és típusaik: Cookie kezelési nyilatkozat

Adatkezelés megnevezése Kezelt adatok Adatkezelési cél Adatkezelési cél
Cookie kezelés – átmeneti cookie ·  Személyes adatot nem tartalmaz Weboldal hatékony és biztonságos működéséhez szükséges. Weboldal látogatás időtartama alatt.

Az érintettnek joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Cookie kezelés – állandó cookie ·  Személyes adatot nem tartalmaz A jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása) szükséges. Érintett internetes böngészőjében beállított értéktől függően. Az érintettnek joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Külső szolgáltatók adatkezelése – Google Analytics cookie-k ·  Személyes adatot nem tartalmaz

·  Anonimizált és aggregált adatok (számítógép, illetve az Érintett személyének beazonosítása nem lehetséges)

A Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti.

A mérési adatok kezeléséről a Google a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

26 hónap

További információ a Google által használt cookie-król: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Google adatvédelmi nyilatkozat: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

Külső szolgáltatók adatkezelése – Google Ads ·  Személyes adatot nem tartalmaz

·  Anonimizált és aggregált adatok (számítógép, illetve az Érintett személyének beazonosítása nem lehetséges)

A Weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja.

Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel.

A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez.

A Weboldal felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét (lásd előző sorban) és követik az ott található utasításokat.

Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok az adatkezelőtől

Külső szolgáltatók adatkezelése – Facebook Ads ·  Személyes adatot nem tartalmaz

·  Anonimizált és aggregált adatok (számítógép, illetve az Érintett személyének beazonosítása nem lehetséges)

A Weboldal a Facebook követő képpontját használja.

Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Facebook hálózatán remarketing hirdetésekkel kereshessük fel.

A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez.

A Weboldal felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Facebook hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat.

Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok az adatkezelőtől.

Facebook cookie szabályzat:
https://www.facebook.com/policies/cookies/

Facebook adatkezelési szabályzat:
https://www.facebook.com/about/privacy/update

Külső szolgáltatók adatkezelése – Hotjar ·  Személyes adatot nem tartalmaz

·  Anonimizált és aggregált adatok (számítógép, illetve az Érintett személyének beazonosítása nem lehetséges)

A felhasználói élmény javítása érdekében az adatkezelő honlapján végzett bizonyos tevékenységek (kattintás, egérmozgatás) monitoringja.

Ehhez a Hotjar sütiket használ a felhasználó eszközén, és ott tárol bizonyos technikai adatokat (pl. operációs rendszer, oldalon töltött idő stb.)

A Weboldal felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Hotjar adatvédelmi beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat.

Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok az adatkezelőtől.

Hotjar cookie letiltása:
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

5. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő tevékenysége során az alábbi esetekben kezel személyes adatokat:

Adatkezelés megnevezése Kezelt adatok Adatkezelési cél Adatkezelés időtartam Adatkezelés jogalapja
Felhasználói Regisztráció ·  vezetéknév,

·  keresztnév,

·  e-mail cím,

·  weboldal címe,

·  felhasználói jelszó

·  képviselt cég megnevezése,

·  üzenet adatkezelő részére

·  Facebook profil neve

·  Facebook üzleti oldal neve

Az érintett által kezdeményezett kapcsolatfelvétel, mely alapján megindulhat az üzleti szolgáltatás nyújtásra irányuló, azt előkészítő adatkezelő általi adategyeztetés. A szerződés teljesítését követő 5 évig. Szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján)
Szerződéses partnerek adatainak kezelése – természetes személy partner esetén ·  felhasználói email cím

·  felhasználói jelszó

·  vezetéknév,

·  keresztnév,

·  cím,

·  adószám,

·  bankszámla száma,

Természetes személy partnerek esetén (pl. egyéni vállalkozók) a szerződés teljesítéséhez szükséges, abban megadott adatok kezelése. A szerződés teljesítését követő 5 évig. Szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján)
Szerződéses partnerek adatainak kezelése – jogi személy partner esetén ·  felhasználói email cím

·  felhasználói jelszó

·  vezetéknév,

·  keresztnév,

·  cég neve

·  cég címe,

·  cég székhelye,

·  adószám,

·  bankszámla száma,

Jogi személy partnerek esetén a szerződésben megadott, annak teljesítéséhez szükséges kapcsolattartói és cégképviselői adatok kezelése. A szerződés teljesítését követő 5 évig vagy a természetes személy kapcsolattartó és/vagy cégképviselő minőségének megszűnését követő 5 évig. Jogos érdeken alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján)
Adatkezelő céges blog oldalán kezelt adatok ·  kommentek mellett megjelenő felhasználó név

·  kommentben esetlegesen szereplő adatok

A https://www.trustindex.io/hu/blog/ oldalon, Facebook bejelentkezés után az érintett által tett nyilatkozatok (komment formájában), és a felhasználó Facebookon használ profil nevének kezelése. Az érintetti hozzájárulás visszavonásáig, vagy a kommunikáció időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 évig. Az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.
Adatkezelő céges Facebook oldalán kezelt adatok ·  kommentek mellett megjelenő felhasználó név

·  kommentben esetlegesen szereplő adatok

A https://www.facebook.com/trustindex.io céges Facebook profilon megjelent bejegyzések alatt az érintett által tett nyilatkozatok (komment formájában), és a felhasználó Facebookon használ profil nevének kezelése. Az érintetti hozzájárulás visszavonásáig, vagy a kommunikáció időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 évig. Az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

6. Adattovábbítás

Fizetés esetén

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Trusindex Kft (1133 Budapest, Kárpát utca 37.) adatkezelő által a trustindex.io felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: megrendelő neve, címe, e-mail címe, adószáma

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Ingyenes használat esetén

Az érintett adatai nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére. Harmadik személynek, vagy címzettnek adattovábbítás kizárólag az érintett előzetes tájékoztatása és hozzájárulása mellett történhet, vagy ha azt egyébként jogszabály írja elő.

Az adatkezelési tevékenység során az adatkezelő személyes adatokat nem továbbít harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére.

7. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

7.1. Érintetti hozzájárulás visszavonásának joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

7.2. A tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatok hozzáféréséhez való jog:

Az érintett jogosult visszajelzést kérni és kapni az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha amennyiben van folyamatban lévő adatkezelés, úgy jogosult a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférni:

 1. az adatkezelések céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon személyek, vagy címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információt;
 8. automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az adatkezelő széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Fenti jogok a 3. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolhatók.

7.3. Helyesbítéshez való jog:

Az adatkezelő az érintett kérésére a pontatlannak ítélt személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

7.4. Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 3. megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
 4. a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;
 5. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
 6. közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést ; vagy
 7. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelő már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett az adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

7.6. Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez („elfeledtetéshez”) való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7.7. Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

7.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

A második és harmadik pontban említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

7.9. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell minimum az alábbi információkat:

 • az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit,
 • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,
 • ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem szükséges tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

8. Közösségi média böngésző bővítmények

Az adatkezelő honlapján (www.trustindex.io) átirányító linkek kerültek elhelyezésre a Facebook, Instagram, LinkedIn és Google + oldalakra. Ezen átirányítások során adatátadás nem történik, az ikonok bármelyikére kattintva az adatkezelő adott közösségi média üzemeltető által kezelt profil oldalai jelennek meg külön felugró ablakban.

9. Adatfeldolgozás

Adatkezelő a tevékenysége ellátásához a lentebb nevesített adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozók nem hoznak önállóan döntéseket, csakis az adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint járhatnak el. Adatkezelő folyamatosan ellenőrzi az adatfeldolgozó munkáját. Az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.

Adatfeldolgozó Érintett adatok és adatfeldolgozás leírás Adatkezelés időtartama
Amazon Web Services, Inc. (székhely: 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US) Tárhelyszolgáltatás Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés megszűnéséig
Trustindex Kft.
(székhely: 1133 Budapest, Kárpát utca 37.)
Tárhelyszolgáltatás Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés megszűnéséig
KTO Bt.
(székhely: 1133 Budapest, Kárpát utca 37.)
Könyvelési rendszerhez szükséges személyes adatok.

Jogi személy esetén: cégképviselő neve

Természetes személy esetén: ügyfél neve és címe, adószáma

Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés megszűnéséig
OTP Mobil Kft. (Cg. 01-09-174466; székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.; a továbbiakban: Simple) Bankkártyás fizetési szolgáltatás.

Érintett személyes adatok:

megrendelő neve, e-mail címe

Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés megszűnéséig
The Rocket Science Group, LLC – MailChimp (675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) Email marketing szolgáltatás.

Érintett személyes adatok:

Jogi személy esetén: felhasználói név, email cím

Természetes személy esetén: felhasználói név, email cím

Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés megszűnéséig

10. Jogorvoslati tájékoztatás

 • Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel az adatkezelő jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségek bármelyikén megkereshető.
 • Az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bejelentést tehet vizsgálat kezdeményezési céllal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: naih.hu) arra való hivatkozással, hogy a kezelt személyes adatokkal kapcsolatban jogsérelem történt vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.
 • Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben a bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Budapest, 2018. október 16.