Általános szerződési feltételek

Trustindex Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1133 Budapest, Kárpát utca 37.,
cégjegyzékszám: 01-09-321804,
adószám: 26281186-2-41,
képviselő: Molnár Gábor ügyvezető

Általános szerződési feltételek

I. Értelmező rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) akár nagy kezdőbetűvel, akár anélkül használt egyes fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak.

 1. Díjmentes használat: a Szoftver igénybe vételének olyan módja, amikor a Szolgáltató előzetes regisztrációhoz kötve biztosítja, hogy a szolgáltatásait a regisztráló Felhasználó díjmentesen használhatja.
 2. Felhasználó: a Díjmentes használatra regisztráló természetes személy és a nem természetes személy szervezetéhez tartozó, azzal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyek a jelen ÁSZF alapján a szolgáltatásokhoz jogszerűen hozzáférhetnek.
 3. Nem rendeltetésszerű felhasználás: a Szoftver minden olyan használata, amely nem felel meg a jelen ÁSZF rendelkezéseinek.
 4. Szoftver: a Szolgáltató által fejlesztett Trustindex elnevezésű informatikai program, amely tekintetében a Szolgáltató felhasználási jogot biztosít a Felhasználó részére.
 5. Regisztráció: az a számítástechnikai eszközök segítségével végrehajtott folyamat, amelynek lefolytatásával, és ennek során a Szolgáltató által kért adatok megadásával valamely személy a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó egyes szolgáltatásokhoz jogszerűen hozzáférhet.
 6. Szolgáltatás: a Szoftver használati jogának szolgáltatásra regisztráló más Felhasználó rendelkezésére bocsátása.
 7. Szolgáltató: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 01-09-321804 cégjegyzékszámon nyilvántartott Trustindex Informatikai Kft.
 8. Honlap: A Szolgáltató által üzemeltetett trustindex.io internet címen elérhető weboldal.

II. Az ÁSZF tárgya

 1. Az ÁSZF érvényes a Szolgáltató és a Felhasználó között a Regisztációt követően a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra.

III. A Szolgáltatás létrejötte, hatálya

 1. Az Felhasználó a Honlapon történt regisztrációt követően jogosult a Szolgáltatást rendeltetésszerűen használni.
 2. A Felhasználó a jelen ÁSZF, valamint a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzatának rendelkezéseit a honlapon való Regisztráció előtt megismerte és elfogadta.
 3. A Szolgáltatás létrejöttének technikai lépései:
  1. a Felhasználó a Honlapon az adatainak megadásával regisztrál, létrehozza a saját ingyenes profilját.
  2. a regisztrációt megelőzően, illetve azt követően a Honlap lehetőséget biztosít, hogy az Felhasználó megismerje a jelen ÁSZF-et, valamint a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzatát,

IV. A Szolgáltatás díja

 1. A Szolgáltató a Felhasználó számára az ingyenes csomagban díjmentes használatot biztosít.
 2. A Szolgáltató a Felhasználó számára a PRO csomagban évi 45$ előfizetési díjért használatot biztosít.

V. A Szolgáltatás megszűnése

 1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás megszűnik az alábbi esetekben:
  1. Ha a Szoftver Nem rendeltetésszerű használatára kerül sor, a Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja az szoftver használat jogát.
  2. Szolgáltatás megszűnik a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével is.
  3. A Szolgáltatás megszűnik a Felhasználó által a saját Trustindex fiókjának törlésével.

VI. Felelősség

 1. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely a Szoftver nem szakszerű, nem jogszerű vagy nem rendeltetésszerű felhasználásából ered.
 2. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely előre nem látható, illetve el nem hárítható, az ellenőrzési körén kívül eső külső okból (pl. vis maior) ered.
 3. A Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét a következményi károk, így különösen bármely elmaradt haszon, elmaradt árbevétel és megtakarítás, elmaradt üzleti lehetőség és szerződéskötés, goodwill értékcsökkenése, stb. tekintetében, függetlenül attól, hogy az ilyen károk felmerülésével kellett-e számolnia a Szolgáltatói szerződés megkötésekor vagy azt követően bármikor, vagy sem. A Szolgáltató kártérítési felelősségét kizárja.
 4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatások az internetes világhálón működnek. A Szolgáltató kizár minden olyan felelősséget, amely az internetes világháló nem megfelelő működéséből ered, ideértve különösen a világháló működésének leállását, az adatátvitel sebességét, a Honlap esetleges elérhetetlenségét, továbbá a bármilyen számítástechnikai módszerrel tárolt adatok elveszéséből vagy illetéktelen behatolásokból eredő, valamint számítógépes vírusok vagy más kártevők által okozott károkért való felelősséget.
 5. A Szolgáltató a Felhasználó által bejelentett adat- és programhibákat a hiba bejelentését követően ésszerű határidőn belül kivizsgálja és – lehetőségei szerint – kijavítja.

VII. Jogfenntartás

 1. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Honlap és a Szoftver által nyújtott szolgáltatások bárminemű módosítására. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szoftver fejlesztésére.
 2. Amennyiben a fenti módosítások a Szolgáltatás minőségét vagy mennyiségét az adott szolgáltatás eredeti rendeltetéséhez képest az Felhasználó hátrányára változtatják meg, a Szolgáltató köteles erről a Felhasználót elektronikus levél útján vagy más erre alkalmas módon előzetesen értesíteni.

VIII. Felhasználási jog

 1. A Szolgáltató a Szoftver alábbiak szerinti felhasználási jogát engedi át a Felhasználónak, egyebekben fenntart minden jogot. A használat kizárólag a Szerződésben foglalt jogosultság alapján történhet. Jogszerűtlen a használat, ha a Szerződésben rögzített jogosultságon túlterjeszkedik.
 2. A Felhasználó részére biztosított felhasználási jog kizárólag a szoftver futtatására terjed ki. A Felhasználó a felhasználással a Szoftver forráskódját nem szerzi meg, nem fejtheti vissza, arra vonatkozóan felhasználási jog nem illeti. A Felhasználó az előzőek szerinti felhasználási jogon túlmenően a Szoftver vonatkozásában semmilyen jogot – így különösen tulajdonjogot – nem szerez, különösen nem jogosult a Szoftvert terjeszteni, nyilvánosságra hozni, módosítani, átdolgozni, az eredeti programnyelvről eltérő programnyelvre átírni, lefordítani, megbontani, elemezni, fejleszteni, másolni, többszörözni, stb. A Szoftver alapját képező technológiák, eljárások, módszerek, az ezekhez fűződő ismeretek, know-how és minden szoftverdokumentáció a Szolgáltató, mint jogtulajdonos üzleti titka, a Szolgáltatót illeti meg, és a Szolgáltató ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja, beleértve az azokról – akár jogszerűen vagy jogellenesen – készített másolatokat és részmásolatokat.
 3. A Szoftver használata több Felhasználó közt megosztva csak a jelen ÁSZF VI. fejezete szerinti felhasználói kiegészítés alapján jogszerű.
 4. A Szoftvert, az ahhoz tartozó adatokat, azonosítót, felhasználói regisztrációs jelszót tilos:
  1. harmadik személynek használatba adni,
  2. kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérletbe adni,
  3. más egyéb módon továbbhasznosítani.
 5. A Szoftver használata során kizárólag a Felhasználó, illetve a fenti VI. pont szerinti Felhasználók minősülnek jogszerű használónak, a felhasználás joga a Szoftver tekintetében mást nem illet meg.
 6. Aki a Szoftvert jogosulatlanul használja, használatát részben vagy egészben harmadik személynek átengedi, továbbhasznosítja, vagy azt a jelen ÁSZF-től vagy a Szerződéstől eltérő módon használja, kártérítési felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányában.
 7. A Szoftver a szerzői jog és a nemzetközi jogvédelmi megállapodások, illetve egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és szerződések védelme alatt áll. Ezeket a rendelkezéseket   a Felhasználó köteles betartani.

XI. Adatkezelési szabályok

 1. Az adatkezelésre vonatkozó szabályokat a Honlapon elérhető Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.

XII. Ügyfélszolgálat és helpdesk

 1. A Szoftverrel kapcsolatos igények kiszolgálására és támogatására, illetőleg a megfelelő tájékoztatás érdekében a Szolgáltató Ügyfélszolgálatot és Helpdesket működtet. Az Ügyfélszolgálat a Szolgáltatást érintő kérdésben általános információkkal ad (tájékoztatást és felvilágosítást), míg a Helpdesk a Szolgáltatás kezelésével kapcsolatban nyújt technikai támogatást munkanapokon.

XIII. Jogviták

 1. A Szerződéssel összefüggésben keletkező vitás kérdések rendezését a Felek kötelesek elsődlegesen tárgyalások útján, peres eljáráson kívül megkísérelni.
 2. Amennyiben a Felek vitáját peren kívül nem sikerül rendezni, vagy a vitarendezés előreláthatólag sikertelen, illetve az elvárható ésszerű időtartamon túl elhúzódó, úgy a Felek a jogvita elbírálása céljából a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében jogosultak a Budai Központi Kerületi Bírósághoz, mint kizárólagosan illetékes bírói fórumhoz fordulni.

XIV. Egyéb rendelkezések

 1. A jelen ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos szövegét a Szolgáltató a Honlapon teszi közzé, megjelölve azok hatályba lépési időpontját. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Szabályzatot módosítani vagy visszavonni. Az ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat visszavonására vagy módosítására vonatkozó értesítést a Szolgáltató ezek hatályba lépése előtt 30 (harminc) nappal teszi közzé a Honlapon.
 2. A Szerződés megkötésének feltétele a jelen ÁSZF, továbbá az Adatkezelési Szabályzat a Felhasználó általi elfogadása. Az ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos szövege a Honlapon bármikor elérhető, onnan letölthető. A Szerződés megkötése előtt e két dokumentum tekintetében tett elfogadó nyilatkozat a Felhasználó, illetve a Felhasználó részéről annak kinyilvánítását jelenti, hogy az ÁSZF-et és az -Adatkezelési Szabályzatot a Szerződés létrejötte előtt teljes terjedelmében megismerte, s azok nem tartalmaznak a Felhasználó hátrányára egyoldalú és indokolatlan vagy más módon tisztességtelen kikötést.
 3. A Jelen ÁSZF nem vonatkozik a Szolgáltató által forgalmazott más szoftverekre, adatbázisokra és szolgáltatásokra.
 4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvény, továbbá a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatásra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató folyamatosan követi a jogszabályok változásait, és az ÁSZF rendelkezéseit ennek megfelelően módosítja. Amennyiben ennek ellenére a jelen ÁSZF bármely rendelkezése ellentétes lenne valamely jogszabály kötelezően alkalmazandó rendelkezésével, úgy abban az esetben a jelen ÁSZF vonatkozó rendelkezése helyett a jogszabály rendelkezését kell alkalmazni.
 5. Jelen ÁSZF 2018. 09. 15.. napján lép hatályba.

Budapest, 2018. 09. 15.

Trustindex Kft.